انجمن آزار معلمین

کار ما تخصصی شد و به طور خاص می خواهیم برویم سراغ تک تک معلم ها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اول حرفه

وقتی که معلم حرفه داره چایی می خوره برید در دفتر رابزنید و بگویید

آقای ........ شما می دانید که در روند تکامل فناوری علم دارد به جایی می رسد که به جای معلم از ماشین استفاده کنند؟

در آن حالت شما روی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق معلمتان را خواهید دید

/ 2 نظر / 18 بازدید
باران

معلم دیکته رو بی خیال شو! اخر عاقبت نداره!

رضا

عالیه