# مطالبی_قاطی_ورقاطی(آش_شله_غلم_کار(شایدم_قلم_کار)،ق

مطالبی قاطی ورقاطی(آش شله غلم کار(شایدم قلم کار)،قاطی پاصی،اصن یه وضعی و.......)

امروز آخرین امتحانم رودادم که الحق و انصاف معادل با تمام امتحانات دشوار بود امروز امتحان زبان دادم [گریه]ضمن این که ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 139 بازدید